Nehalennia Homepage

Extra ondersteuning

Omdat de school in deze levensfase van uw kind een belangrijke rol speelt, dragen wij ook verantwoordelijkheid voor het wel en wee van uw kind. Deze verantwoordelijkheid maken wij waar door een zorgvuldige leerlingbegeleiding. Afhankelijk van de noodzaak en/of behoefte bieden wij de volgende begeleiding:

Sociaal-emotionele zorg
De mentor is de eerste die in de gaten houdt hoe het met een leerling gaat, hoe iemand ‘in zijn vel zit’. Daarnaast heeft Nehalennia een Zorg Advies Team (ZAT), met daarin de schoolmaatschappelijk werkers, de ondersteuningscoördinator, teamleiders, jeugdverpleegkundige en de jeugdarts. Dit ZAT verwijst zo nodig leerlingen door naar begeleiding en zorg binnen en buiten de school.

Aanmelding van leerlingen voor het ZAT gebeurt altijd middels een zorgaanvraagformulier, via de mentor bij de zorgcoördinator, na toestemming van de ouders en leerling. (naar pagina ZAT)

Beter omgaan met faalangst (BOF)
De cursus BOF is voor brugklasleerlingen die extreem gespannen zijn bij bijvoorbeeld het geven van een presentatie voor de klas en/of het maken van een toets.
Tijdens de training leren zij om op een andere manier om te gaan met spanning en angst. Er wordt ook gewerkt aan de studievaardigheden.

Examenstressreductie
De oefeningen en theorie in deze training zijn specifiek gericht op bovenbouwleerlingen met stress voor de (school)examens. Tijdens de training leren de deelnemers onder meer ontspanningstechnieken aan, ze leren stress herkennen en inschalen en ze oefenen in het omzetten van storende gedachten in helpende gedachten. De training is praktisch van aard, de deelnemers krijgen hulpmiddelen aangereikt waarmee zij direct aan de slag kunnen, op school en thuis.

Sociale Vaardigheden (SoVa)
De cursus SoVa is er voor brugklasleerlingen die teruggetrokken zijn, agressief reageren, sociaal onhandig zijn en/of niet weten hoe ze bepaalde situaties aan moeten pakken. Tijdens de training leren zij om op een andere manier om te gaan met bepaalde situaties en werken ze aan bewustwording van de (positieve) gevolgen.

Ondersteuningscoördinator
Op beide locaties van Nehalennia SSG is een ondersteuningscoördinator (ook wel zorgcoördinator genoemd) werkzaam. Deze stuurt, in samenwerking met de teamleiders, de leerlingzorg aan en is hét aanspreekpunt voor binnen en buiten de organisatie. Daarnaast is de ondersteuningscoördinator de vertegenwoordiger van de school in het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW). Meer over het samenwerkingsverband kunt u lezen op www.pvow.nl .
Een ondersteuningscoördinator bezit naast de wettelijke onderwijsbevoegdheid, aanvullende diploma’s op Master-niveau, speciaal gericht op de leerlingzorg en leerlingbegeleiding.

Hoogbegaafdheid
Wij zijn een gecertificeerde Begaafdheidsprofielschool. Dit betekent dat wij verbreding en verdieping kunnen bieden aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben in het onderwijs. Door middel van verschillende begeleidingstrajecten zorgen we ervoor dat leerlingen overeenkomstig hun mogelijkheden (blijven) presteren.
Aan specifiek de begaafde leerlingen kunnen we  kortdurende ondersteuningstrajecten op maat bieden, zowel individueel als in groepsverband (POP- en TOP-trajecten).

Document rond begeleiding: School Ondersteuningsprofiel (SOP)
Binnen ons samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) heeft elke school opgeschreven wat ze qua zorg kan bieden. Hierbij ons School Ondersteuningsprofiel:   Breeweg SOP 15-16.pdf  en   Kruisweg SOP 15-16.pdf

Medische zaken
Wij werken nauw samen met de GGD. Ons medisch handelen wordt in onderstaand document beschreven.
 protocol GGD medisch handelen.22-1-2014.pdf

Meldcode
Als school hebben we de plicht goed voor onze leerlingen te zorgen en te kijken of u als ouder uw verantwoordelijkheid neemt. Soms gaat dat niet goed en kunnen we als school overwegen een melding te doen bij “Veilig Thuis”(voorheen het AMK). Hoe deze afweging werkt, kunt u lezen in de Meldcode:
 Meldcode Mondia - versie 140310.pdf  

Pesten
Als school doen we er alles aan om pesten te voorkomen of op te lossen. In de brugklassen wordt structureel aandacht besteed aan dit vervelende fenomeen. We gebruiken hiervoor de No-Blame methode. Daarnaast besteden mentoren veel aandacht aan het pestprobleem op verschillende terreinen (digitaal, discriminatie, seksuele verscheidenheid enz.).
 pestprotocol.pdf  
 

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS