Nehalennia Homepage

LGF-leerlingen

Wat is leerling-gebonden financiering (LGF) en voor wie is het bedoeld?
Leerling-gebonden financiering (LGF) is extra geld voor leerlingen met een handicap, ernstige gedragsstoornis of psychisch probleem. Het gaat om leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (VO). De school gebruikt de LGF voor extra begeleiding, zodat de leerlingen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen blijven. LGF wordt ook wel rugzak of rugzakje genoemd en is uitsluitend bedoeld voor onderwijsdoeleinden.
Op 1 augustus 2008 wordt de LGF in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wettelijk ingevoerd. Tot die tijd is er een overgangsregeling waardoor leerlingen van het mbo ook voor LGF in aanmerking kunnen komen.

Doelgroep
LGF is bedoeld voor leerlingen met een handicap of stoornis die zonder extra voorzieningen geen regulier onderwijs kunnen volgen. Het gaat om leerlingen met:
• een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap;
• psychiatrische problemen; 
• ernstige leerproblemen en/of gedragsproblemen; 
• een meervoudige handicap; 
• een langdurige ziekte.

Indicatiestelling
Om in aanmerking te komen voor LGF, moet uw kind geïndiceerd worden. Dit wordt ook wel indicatiestelling genoemd. Hiervoor kunt u contact opnemen met een Regionaal Expertisecentrum (REC) in uw regio. 
Zij verzorgen de indicatiestelling via de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI)    
Binnen acht weken nadat u een aanvraag heeft ingediend, neemt de CvI een beslissing.  
Komt uw kind voor LGF in aanmerking, dan kan de school van uw keuze met de indicatie het LGF-budget aanvragen. Vervolgens stelt de school in overleg met u en uw kind een handelingsplan op. In het handelingsplan staat  wat uw kind het komend schooljaar moet leren, op welke manier de school dit wil aanpakken en wie wat doet.

Geldigheid indicatie
Een indicatie is in de meeste gevallen drie jaar geldig. Zolang de indicatie geldt, kan uw kind met behoud van de LGF wisselen van school en schooltype. Als uw kind last heeft van ernstige spraakmoeilijkheden of taalmoeilijkheden (ESM), dan moet u wel een nieuwe indicatie aanvragen als uw kind overstapt naar een ander schooltype. Wanneer de geldigheid van de indicatie is verlopen voordat uw kind zijn opleiding heeft afgerond, dan moeten u en de school een nieuwe indicatie aanvragen bij de CvI.

Inschrijven op een school
Wanneer uw kind een indicatie heeft ontvangen, kunt u als ouder zelf beslissen of u uw kind inschrijft bij een gewone school of bij een school voor speciaal onderwijs. Uw kind krijgt op beide schooltypen hetzelfde lesprogramma. Het speciaal onderwijs biedt daarnaast meer gerichte begeleiding, kleinere klassen en de mogelijkheid voor kinderen om in hun eigen tempo aan de lesstof te werken.

Meer informatie
Meer informatie over de onderwijsmogelijkheden voor kinderen met een handicap of beperking en over de procedures vindt u op de website Onderwijs en handicap. Op de website van de Advies Commissie Toelating en Begeleiding (ACTB) kunt u terecht voor advies en begeleiding bij de schoolkeuze. Binnen acht weken nadat u een aanvraag heeft ingediend, neemt de CvI een beslissing. Komt uw kind voor LGF in aanmerking, dan kan de school van uw keuze met de indicatie het LGF-budget aanvragen. Vervolgens stelt de school in overleg met u en uw kind een handelingsplan op. Hierin staat wat uw kind het komend schooljaar moet leren, op welke manier de school dit wil aanpakken en wie wat doet.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mw. J.Minnaar-Krijger  (zorgcoördinator VMBO)
Dhr. D. Feij,                  (zorgcoördinator HAVO/VWO)

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS