Nehalennia Homepage

Medezeggenschapsraad

De wet schrijft voor dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) instelt. In deze MR hebben naast personeelsleden ook ouders en leerlingen zitting. De MR heeft duidelijke bevoegdheden. Zo heeft deze voor sommige beleidszaken instemmingsrecht en voor een aantal andere adviesrecht. De ouders die zitting hebben in de MR, vervullen daardoor een belangrijke beleidsbepalende rol. Waar nodig krijgen deze ouders ondersteuning.

De leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen drie geledingen: personeel, ouders en leerlingen.

De voorzitter van de MR van Nehalennia is dhr. P.J. Francke.

Samenstelling MR Nehalennia SSG

Personeelsgeleding
Dhr. P. Francke (voorzitter)
Dhr. R. Mesu (secretariaat)
Mevr. M. Ederveen
Dhr. J. de Jonge
Dhr. C. Koppejan
Dhr. M. Ketels

Oudergeleding
Mevr. C. Diepeveen
Dhr. M. Broers
Dhr. J. van Raffen

Leerlinggeleding
Dominic Dingemanse
Sabine Dambruin
Gijs de Vries
 

GMR

De Mondia Scholengroep, waar Nehalennia deel van uitmaakt, heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin de diverse geledingen van de beide scholen vertegenwoordigd zijn: leerlingen, ouders en personeel. Onderstaand vindt u de statuten van deze raad:

 Statuut medezeggenschap en reglement


Berichten voor de GMR kunt u sturen naar de secretaris van de GMR van de Mondia Scholengroep,
dhr. P. Francke, e-mail: p.francke@mondia.nl

 

 

SSG Nehalennia is onderdeel van de Mondia Scholengroep | Site by WIS